Oly malumot tartibi

 

Ukrainede oly malumot durt darajede , birinchisi hunar-tehnik uchilisidir, igginji hunar-tehnik kollejleri, akademiyasi, universitetleri, durtdiji daraje. Biz faqat durdunji daraja haqinde yazamiz, oly malumot durdunji daraja dip hisaplener.

Oly uquva girish bu, maktebi bitirish imtihonlerini , institute girish imtihionlerini topshirishden bashlaniler. Bu Ukraine  davlet oly malumot ministirligi tarapiden qararlshtiriler. Buyuk darajeler yahshi malymot olanlere beriler bakalavr,magistr ve fanler kandideti. Bunden tashkari bashqa darajeler ham bor.

Ukuv muddati eng ozinde durt yyl bulub, bkalavr darejesini beriler. Tibbiet hunarleri uzak olty yylachem. Magistratura ve aspirantura kushimcha vakt, bir yylden besh yyldan gupdir programmasidan qarashli.

Ukish dillerini :

Ukrain dili (davlet dili)
Urus dili
Anglis dili (chet el uquvchileri)

Chet el uquvchileri ukrainche eki uruscha uqishinde ular bir yyl taerlenish kursini udadi, shul vakt ichinde olar dil urganer ve huneri malumotlariny olar. Bu kursi tamamlab dili urandi dip guvohnama beriledi, bu guvonname bir  yylini yani uqishda azaitiredi. Anglis dilide uquganler bu tayarlev kursini utmas, dili uzinin programmasi buyuncha udar.

Uqish bir yyli 1 sentyabiden 31 iunacham. Ul iggi semestra bulinen. Dam olish Qishda 24 dekabrden 9 yanvere qader, yazde 1 che iyiden 31 avgustacha. Bakalavr derejesini olisha Ukrainede 4 uquv yyli (3yyl ve 10 ay) ve 247 kredit; Magistratura darajesi 2 akademyk yyl (1yyl 10 ay) ve 120 kredit; kandidat ve fanler doktory 3 yyl. Tayarlanish maktebi 1 Uquv yyli (10 ay). Har uquv atnasi 54 akadem sagata eki 1,5 kredite deng. Chet el uquvchileri bashqarmaili qaidelerine Ukraine uquvchilerinden befarqdir. Faqat chet el uquvchileri uzlerinin sertifikatlerini chet ei ministirligide guvohlashtirdur. Bu haqiqiy ve akkredit olan uquv merkezini gurkaza.

 

Copyright (C) UIEC 1999-2012