برای والدین و خویشاوندان دانشجویان

همچنین در امر بازدید والدین و خویشاوندان دانشجویان از اوکراین خدمات زیر ارائه میگردد:

• تهیه و ارسال دعوت نامه.
• رزرو هتل ها و مکان های دیگر برای بازدید کنندگان.
• ترانسفر از فرودگاه به هتل.
• تحویل ماشین و راننده برای مسافرت روزانه.
• در اختیار قرار دادن مترجم


Copyright (C) UIEC 1999-2012