برای آموزش در اوکراین

• هماهنگی اولیه در ارزیابی رایگان برای ورود به دانشگاه.

• همکاری با شما برای انتخاب دانشگاه.

• انتخاب مشترک دانشگاه و رشته دانشگاهی.

• دریافت دعوت نامه رسمی برای گرفتن ویزای دانشجویی.

• ارسال نسخه هایی از دعوتنامه به سفارت اوکراین.

• پشتیبانی از صدور ویزای دانشجویی از طرف وزارت آموزش و پرورش و علوم.

• پشتیبانی از ویزای دانشجویی تایید شده توسط وزارت امور خارجه اوکراین.

• استقبال از دانشجویان در فرودگاه اوکراین.

• پشتیبانی از دانشجویاندر صورت بروز مشکل با اداره مهاجرت اوکراین.

• اسکان دانشجویان در خوابگاه دانشگاه.

•اسکان دانشجویان در اتاق های فردیدر صورت دلخواه.

• اتاق جداگانه برای دانشجویان.

• پرداخت هزینه دانشجویی به اداره دولتی مربوطه.

• ثبت نام و تکمیل مدارک برای دانشگاه.

•تنظیم قرارداد.

• صدور کارت دانشجویی ، کارت شناسایی بین المللی و کارت ورود به خوابگاه.

• کمک در صدور بیمه نامه.

• کمک به دریافت کارت تست پزشکی.

• افتتاح حساب بانکی در بانک بین المللی اوکراین.

• پشتیبانی برای گرفتن ویزا در طول دوره آموزش.

• تسهیلات از شروع فرایند آموزشی برای دانشجویان.

• پشتیبانی برای انطباق با شرایط جدید محلی.

• مشورت و کمک در یادگیری به طور منظم.

• انتقال از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر و ثبت نام (در صورت دلخواه).

• ارتباط با والدین در رابطه با وضعیت تحصیلی و زندگی دانشجویان.

• راهنمایی و سرپرستی در طول تمام مدت آموزشی.

• مسئولیت برای دانشجویان در سراسر اقامت خود در اوکراین.

 

Copyright (C) UIEC 1999-2012